कै. देवराव बाळाजी गणगे योगेश्वरी नूतन विद्यालयाचे  (प्राथमिक विभाग)  मुख्याधापक मा.श्री लंकेश वैद्य गुरुजी दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी सेवानिवृत्त झाले.